DOMOV!
Trenčiansky Terajšok
Všeobecné obchodné podmienky
Časť I. Všeobecné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.trencianskyterajsok.sk je spoločnosť Trenčiansky terajšok s.r.o., Dolný Šianec 2, 911 01 Trenčín, zapísaná v ORSR Okresný súd Trenčín,Oddiel: SroVložka číslo:36280/R, (ďalej len prevádzkovateľ).
2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a všetkých používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli www.trencianskyterajsok.sk.
3. VOP vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník), resp. ďalších právnych úprav, dohôd, zvyklostí a zásad slušných mravov a sú záväzné pre všetkých používateľov služieb prevádzkovateľa.

Časť II. Použité pojmy
1. Užívateľ je osoba, ktorá si môže prezerať stránky na tomto portáli a bezplatne využívať služby na ňom ponúkané.
2. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná u prevádzkovateľa ním ponúkané služby. Objednávateľ využíva tieto služby za úhradu podľa platného cenníka.
3. Formulár “Vaše meno”, “Váš email” a “PSČ“ je elektronická bezplatná registrácia na odber informácii a služieb prevádzkovateľa.
4. Objednávatelia služby sú v databáze registrovaní a na obdobie z rozsahu určeného prevádzkovateľom.
5. Zmluvné strany – prevádzkovateľ a objednávateľ služieb.
6. Zmluva je dokument uzavretý po objednaní služieb medzi prevádzkovateľom a objednávateľom. Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní a využívaní služieb prevádzkovateľa.

Časť III. Poskytované služby
1. Portál www.trencianskyterajsok.sk je informačný portál venovaný životu Trenčianskeho regiónu, ktorý poskytuje služby objednávateľom podľa rozsahu služieb prezentovaných na tomto webe.
2. Ďalej prevádzkovateľ môže web využívať na
A. oblasti šírenia reklamy prostredníctvom prezentácie vizitky,
B. prenájom reklamných bannerov,
3. Pre objednávateľov je služba spoplatnená podľa aktuálneho cenníka služieb.
4. Pod prezentáciou objednávateľa registrovaného na portáli www.trencianskyterajsok.sk sa rozumie:
A. umiestnenie vizitky (obchodné meno, prípadne logo objednávateľa), uvedenie textovej informácie o predmete podnikateľskej činnosti objednávateľa v rámci rozsahu textu ohraničeného prevádzkovateľom
B. prelinkovanie vizitky objednávateľa s jeho web – stránkou (ak existuje)
C. v prípade vzniku požiadavky na kontaktovanie objednávateľa zo strany užívateľov portálu, automatické odosielanie týchto požiadaviek na jednu dohodnutú adresu elektronickej pošty objednávateľa
5. Registrácia objednávateľa v databáze portálu je pre objednávateľa súčasne možnosťou a príležitosťou na uzavretie zmluvy s tretími stranami, ktoré objednávateľa môžu osloviť prostredníctvom formulára na vyžiadanie cenovej ponuky. Prípadné požiadavky užívateľa na vypracovanie cenovej ponuky a samotná cenová ponuka sú predbežné a právne nezáväzné pre všetky zúčastnené strany.

Časť IV. Vznik zmluvného vzťahu, platobné podmienky
1. Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby prostredníctvom internetového portálu s názvom www.trencianskyterajsok.sk.
2. Objednávateľ vyplnením a odoslaním formulára “Vaše meno”, “Váš email” a “PSČ“ vyjadruje súhlas s týmito VOP. Objednávateľ sa zaväzuje, že všetky údaje, ktoré prevádzkovateľovi pri objednávaní poskytne, budú vždy presné, správne a aktuálne.
3. Zmluva môže byť uzavretá:
A. Prostredníctvom obchodného zástupcu
B. Zaslaním prostredníctvom listovej pošty
C. Zmluva môže byť komunikovaná a uzavretá aj elektronicky. V tomto prípade je zmluvný vzťah upravený VOP.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je aktuálne platný Cenník služieb. Nezávisle na spôsobe uzavretia Zmluva nadobúda platnosť po pripísaní celej čiastky na účet prevádzkovateľa.
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania.
6. Zmluvné strany potvrdzujú, že k uzavretiu zmluvy pristupujú slobodne, vážne, zmluva je pre nich zrozumiteľná. Zmluvné prejavy jej účastníkov sú určité a vyjadrujú ich zhodnú vôľu.
7. Objednávateľ si môže služby poskytované na webe objednať na obdobie stanovené platným Cenníkom služieb.
8. Obdobím pre platnosť zmluvy sa nerozumie kalendárny mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok. Obdobím sa rozumie vymedzený časový úsek, pričom začiatkom obdobia môže byť ľubovolný kalendárny deň.
9. Po nadobudnutí platnosti Zmluvy (časť IV., bod 4,), prevádzkovateľ pristúpi k realizácii objednanej služby.
10. Za účelom naplnenia predmetu zmluvného vzťahu a uverejnenia správnych a úplných údajov objednávateľa pri prezentácii a ponuke jeho služieb na internetovom portáli určených tretím osobám, objednávateľ týmto prevádzkovateľovi:
A. Udeľuje súhlas na použitie a prezentáciu „obchodného mena“ (resp. loga) spoločnosti, v prospech ktorej prevádzkuje svoju podnikateľskú činnosť. Objednávateľ smie súhlas udeliť iba v prípade, že je na to oprávnený. V opačnom prípade je povinný znášať všetky náklady spojené s náhradou škody a sankciami, ktoré budú uplatnené voči prevádzkovateľovi zo strany oprávnených osôb. Tento súhlas sa udeľuje počas doby trvania platnosti a účinnosti zmluvy
B. Vyplnením zmluvy poskytne všetky potrebné údaje, nevyhnutné pre jeho zaradenie do databázy


C. Oznámi aktuálnu adresu pre doručovanie písomností, pokiaľ sa táto nezhoduje s adresou uvedenou v záhlaví zmluvy, resp. s adresou uvedenou v sekcii “Fakturačné údaje”
D. Berie na vedomie, že počas doby platnosti zmluvy elektronická pošta odosielaná objednávateľovi z definovanej adresy elektronickej pošty prevádzkovateľa, nebude filtrovaná jeho antispamovým programom, ktorý by znemožnil jej doručenie. V opačnom prípade, za škody tým vzniknuté zodpovedá objednávateľ, pričom mu týmto nevzniká nárok na vrátenie odplaty, resp. na náhradu škody.
11. Výška odplaty za činnosť prevádzkovateľa je odvodená od dĺžky časového obdobia prezentácie objednávateľa a je uvedená v aktuálne platnom Cenníku služieb.
12. Po odoslaní formulára pre objednávku služieb, bude objednávateľovi elektronicky zaslaná informácia s údajmi potrebnými na vykonanie úhrady. Po vykonaní úhrady a pripísaní prostriedkov na účet prevádzkovateľa bude prezentácia objednávateľa, v súlade so zmluvou, zverejnená na portáli. Po pripísaní celej čiastky z preddavkovej faktúry na účet prevádzkovateľa, bude objednávateľovi poštou zaslaná originál faktúra – daňový doklad.
13. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu v samostatnej dohode s prevádzkovateľom nebude služby za žiadnym účelom reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať, predávať, obchodovať s nimi ani sprostredkovávať ich predaj.

Časť V. Trvanie zmluvy, ukončenie zmluvného vzťahu
1. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu určitú, ak v zmluve nie je uvedené inak. Časové obdobie platnosti zmluvy je určené obdobím, na ktoré si objednávateľ objednal poskytované služby. / max. po dobu jedného roka /.
2. Zmluva môže zaniknúť:
A. Uplynutím obdobia, na ktoré bolo dohodnuté využívanie služieb poskytovaných na webe.
B. Dohodou v písomnej forme, ku dňu uvedenému v dohode.
C. Výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v písomnej forme bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť 1. dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola doručená.
D. Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana závažným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.
E. V prípade zániku zmluvy z podnetu objednávateľa pred uplynutím jej platnosti bez závažného dôvodu na strane prevádzkovateľa, má prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 80% z uhradenej odplaty za predplatené obdobie, ktoré zostáva do konca platnosti zmluvy.

Časť VI. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedostupnosť služieb v dôsledku výpadku pripojenia na strane objednávateľa a užívateľa.
2. Prevádzkovateľ neručí za splnenie záväzku tretích osôb voči objednávateľovi. Negarantuje pre objednávateľa získanie požiadavky na cenovú ponuku a taktiež negarantuje pre užívateľa získanie cenovej ponuky na požadovanú akcie alebo službu. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a užívateľom môže vzniknúť len na základe ich vedomého a slobodného rozhodnutia.
3. V prípade nedostupnosti systému z dôvodov, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť (nefunkčnosť systému na strane poskytovateľa internetových služieb), môže byť doba poskytovania služieb na základe požiadavky objednávateľa predĺžená o skutočnú dobu nedostupnosti systému. O tento čas sa následne predlžuje doba platnosti a účinnosti zmluvy.
4. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ujmu resp. ušlý zisk vyplývajúci zo zverejnenia objednávateľovej prezentácie. Objednávateľ tým, že bude využívať služby prezentácie, berie na vedomie, že môže byť vystavený urážlivým, neslušným, nevhodným alebo nepríjemným komentárom od užívateľov portálu www.trencianskyterajsok.sk. V tomto smere preto služby objednávateľ používa na vlastné riziko.
5. Objednávateľ ako aj užívatelia berú na vedomie, že názory užívateľov vyjadrené na portáli sa nemusia vždy zhodovať s názormi prevádzkovateľa a prevádzkovateľ za ich obsah v žiadnom prípade nezodpovedá.
6. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za straty a škody, ktoré objednávateľovi môžu vzniknúť v dôsledku nedostupnosti externých internetových strán alebo zdrojov alebo v dôsledku toho, že sa bude spoliehať na úplnosť, presnosť alebo existenciu reklamy, produktov alebo materiálov uvádzaných na týchto internetových stranách či v týchto zdrojoch alebo dostupných ich prostredníctvom.

Časť VII. Licenčné práva
1. Autorské práva na obsah (text, fotografie, hudbu), alebo iné podkladové materiály, ktoré objednávateľ poskytne, je povinný k nim zaobstarať a zhotoviteľovi na požiadanie preukázať súhlas príslušných majiteľov autorských práv, ak nie je majiteľom týchto autorských práv sám objednávateľ. Zhotoviteľ v prípade použitia takýchto materiálov na vykonanie diela nezodpovedá za porušenia autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým materiálom vrátane práv k ochrannej známke alebo dizajnu. Poskytnutím, odoslaním alebo zobrazením obsahu udeľuje objednávateľ prevádzkovateľovi časovo neobmedzenú, neodvolateľnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu platnú vo všetkých krajinách sveta, ktorá ju oprávňuje reprodukovať, prispôsobovať, upravovať, prekladať, zverejňovať, verejne predvádzať, verejne zobrazovať a šíriť akýkoľvek obsah, ktorý objednávateľ poskytne, odošle či zobrazí v službách alebo ich prostredníctvom. Táto licencia je udelená výhradne na to, aby prevádzkovateľ mohol zobrazovať, šíriť a propagovať služby, a môže byť vo vzťahu k určitým službám vymedzenými v príslušných doplňujúcich podmienkach odvolaná.
2. Objednávateľ súhlasí s tým, že táto licencia zahrňuje aj právo prevádzkovateľa poskytovať tento obsah ďalším spoločnostiam, organizáciám či osobám, s ktorými prevádzkovateľ udržiava vzťahy za účelom poskytovania spoločných služieb, a využívať ho pre účely poskytovania týchto služieb.
3. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže v rámci technických postupov nevyhnutných pre poskytovanie služieb používateľom:
A. prenášať alebo šíriť obsah objednávateľa rôznymi verejnými sieťami a na rôznych médiách
B. upravovať ho tak, aby splňoval technické požiadavky pripojenia sietí, zariadení, služieb či médií. Objednávateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je na to oprávnený na základe objednávateľovej licencie.
4. Objednávateľ potvrdzuje a ubezpečuje prevádzkovateľa, že má všetky práva, oprávnenia a právomoci potrebné na udelenie vyššie zmienenej licencie.

Časť VIII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi zmluvnými stranami, budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie, získané vrámci vzájomnej spolupráce, nezúčastneným tretím osobám.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. O zmenách informuje objednávateľov a všetkých užívateľov uverejnením na webovej stránke s uvedením dátumu platnosti. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.12.2013