DOMOV!
Trenčiansky Terajšok
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľom internetového portálu www.trencianskyterajsok.sk je spoločnosť Trenčiansky terajšok s.r.o., Dolný Šianec 2, 911 01 Trenčín, zapísaná v ORSR Okresný súd Trenčín,Oddiel: SroVložka číslo:36280/R, (ďalej len prevádzkovateľ). Účelom spracúvania osobných údajov je zavedenie zmluvných a predzmluvných vzťahov alebo opatrení na žiadosť dotknutej osoby podľa §7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení a následne ich využívanie v súvislosti s poskytovaním dohodnutých služieb prevádzkovateľom, ako je kontaktovanie dotknutej osoby, či vyhotovenie daňových dokladov a podobne. Po ukončení poskytovaní dohodnutých služieb bude prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje len v súlade s osobitnými zákonmi, ktorými sú napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení; zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení a podobne. Dotknutá osoba v tejto súvislosti poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne.

Poučenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podľa § 20 zákona č. 428/200 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení na základe písomnej žiadosti vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej forme vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ jej osobné údaje, vo všeobecne zrozumiteľnej forme vyžadovať odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, má právo na opravu nesprávnych a neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a ak bol splnený účel spracúvania, má právo vyžadovať ich likvidáciu. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje v §20 až §22 uvedené zákona. Písomnú žiadosť je možné zaslať na adresu: Trenčiansky terajšok s.r.o., Dolný Šianec 2, 911 01 Trenčín